آمار کلی

کد ملی: 007212XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماه طب سینا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/31 تا کنون
کاوش گران هشت بهشت پاسارگاد عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/06/23 تا 1397/10/12