آمار کلی

کد ملی: 442019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مینی بوسرانی درون شهری هموطن گشت سیر کویر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/13 تا کنون