آمار کلی

کد ملی: 065178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرهام پردازش سگال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/08 تا کنون
کیان شهد قهستان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/15 تا کنون
اروم تجارت کیان شهد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/28 تا کنون