آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/09/23 تا 1395/05/25