آمار کلی

کد ملی: 440012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز تولیدکنندگان انگور وکشمش استان قزوین مدیرعامل فعال 1397/03/28 تا کنون