آمار کلی

کد ملی: 370178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان راه حکمت سراوان بازرس اصلی فعال 1397/04/05 تا کنون