آمار کلی

کد ملی: 263116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی تک صنعت لیسار بازرس علی البدل فعال 1395/09/22 تا کنون