آمار کلی

کد ملی: 443182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان نیروگاه شهید زنبق مدیرعامل فعال 1398/05/01 تا کنون