آمار کلی

کد ملی: 137182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بازرگانی تبریز گلرخ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/05 تا کنون