آمار کلی

کد ملی: 649990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوساله پرواری کورکی خنج عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/31 تا 1396/05/18