آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره بیست و چهار مرغداری شهرستان بوکان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/08/07 تا 1394/03/10