آمار کلی

کد ملی: 128439XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه صنعت انرژی هرمزان عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/04/30 تا 1392/06/13