آمار کلی

کد ملی: 004160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران مجتمع بوتان عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/06/18 تا 1396/04/02