آمار کلی

کد ملی: 038515XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی و هنری مجتمع ناشران قم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/09 تا کنون
اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان شهرستان قم رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون
صاحبان حرفه خدماتی ناشران و کتابفروشان قم عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/01 تا 1397/07/02
ناشران و کتابفروشان قم عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/03 تا کنون