آمار کلی

کد ملی: 413068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و ساختمانی آلفا سام بازرس اصلی خارج شده 1393/06/31 تا 1395/06/31