آمار کلی

کد ملی: 255936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی کوشکک عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/14 تا کنون