آمار کلی

کد ملی: 534979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بینا طب برهان متین بازرس علی البدل فعال 1397/01/28 تا کنون