آمار کلی

کد ملی: 432350XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هییت انجمن های ورزشی شهرستان البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/30 تا کنون