آمار کلی

کد ملی: 007042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده پردازان آکام آسیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/27 تا کنون