آمار کلی

کد ملی: 488984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن شعر و ا دب بیدل مینودشت بازرس اصلی فعال 1389/08/12 تا کنون