آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و تاسیساتی پوریا اطلس خانمیرزا بازرس اصلی خارج شده 1386/07/10 تا 1388/09/29