آمار کلی

کد ملی: 070350XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی لاما الکترونیک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون