آمار کلی

کد ملی: 181533XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا دام عرفان عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/02 تا کنون