آمار کلی

کد ملی: 355931XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری عصر ایده لیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/07 تا 1397/04/18
فرهنگی هنری فروغ ایده جنوب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/06/28 تا 1397/07/02
جمعیت فرهنگی اجتماعی فرایندآوید جنوب مدیرعامل فعال 1395/08/02 تا کنون