آمار کلی

کد ملی: 299240XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان سازه باربد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/11/30 تا 1395/02/20