آمار کلی

کد ملی: 171004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذران چوب کاوه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/31 تا کنون