آمار کلی

کد ملی: 001266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازر گانی سهم طرح ایده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/30 تا کنون