آمار کلی

کد ملی: 007819XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشام روماک آژگن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/08/03 تا کنون