آمار کلی

کد ملی: 432439XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرما گستر شاد کام عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/23 تا کنون