آمار کلی

کد ملی: 498991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوفا گستر فروهر شمال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/27 تا کنون