آمار کلی

کد ملی: 005490XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمان پی دشت گیلان عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/17 تا کنون