آمار کلی

کد ملی: 229267XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور تهویه دمای شیراز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون
پیام آوران ندای فارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/20 تا 1395/12/04