آمار کلی

کد ملی: 007687XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و فن ابنیه پرداز آریا عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/21 تا کنون