آمار کلی

کد ملی: 138170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سردخانه بزرگ کوهسار تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/10 تا کنون
دوستداران حقوق کودک بازرس علی البدل خارج شده 1395/06/04 تا 1397/09/04