آمار کلی

کد ملی: 079231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عسل طعم طبیعت شرق بازرس اصلی فعال 1398/11/16 تا کنون
خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حیدر احمدی مقدم عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/25 تا کنون
خیریه کریم آل طه سبزوار عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/01 تا کنون
سیر شتاب امید آینده گان بازرس اصلی فعال 1395/03/13 تا کنون