آمار کلی

کد ملی: 005788XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بلند سازان افق سالار عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/24 تا کنون
سپهر طرح آسمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/10 تا 1392/06/09