آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان فرمانداری واستانداری اردبیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/15 تا 1393/06/23