آمار کلی

کد ملی: 006394XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسا ترخیص سپهر مدیرعامل فعال 1391/03/30 تا کنون