آمار کلی

کد ملی: 083948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان دولت شهرستان طبس مدیرعامل خارج شده 1395/04/27 تا 1397/05/10