آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن کمک به افغانی های مقیم ایران بازرس اصلی خارج شده 1396/07/26 تا 1397/06/10