آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی قیزیل تپراق مغان کد دو هزارو هشتصدو شصدو سه بازرس اصلی فعال 1398/06/23 تا کنون