آمار کلی

کد ملی: 007126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راد پی کاریز عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/12 تا کنون