آمار کلی

کد ملی: 591976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباطات کامل عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/10/29 تا 1393/10/07