آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی انبوه سازان سرافراز بازرس علی البدل خارج شده 1387/08/19 تا 1390/02/04