آمار کلی

کد ملی: 055884XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت ازمحرومان شهری وروستایی خیر اندیشان پارسا عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/08/30 تا 1393/10/25