آمار کلی

کد ملی: 138078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2048 حمل و نقل صفا راه روان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/28 تا 1391/04/30