آمار کلی

کد ملی: 181923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی تا فراز اسپید روز بازرس اصلی فعال 1397/10/23 تا کنون