آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس دیهیم کیش رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/09/26 تا 1392/01/15