آمار کلی

کد ملی: 008250XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرگامان طوسی البرز مدیرعامل فعال 1394/09/16 تا کنون