آمار کلی

کد ملی: 209261XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت مهام گستر توسعه شمال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/19 تا کنون